Битови отпадъци


Сметосъбиране & сметоизвозване

Дейността се извършва в собствени контейнери , предоставени безвъзмездно на клиента.Клиентът заплаща само обслужването.


Ръчно метене

Метене на ръка , от страна на работници на фирмата.
Машинно метене

Метене със специализиран мотометачен автомобил.


Машинно миене :


С маркуч

Щателно измиване на ръка от работник на фирмата , като водната струя от маркуча се подава под налягане от автомобилa.


С изхвърляне на водната струя под налягане

Измиване с предните сопла на мотомиячния автомобил , който се движи със значително по-висока скорост от миенето на ръка с маркуч.Извозване


Извозване на строителни отпадъци

С контейнер - 4.0 куб.м. или директно със самосвал - 9.0 куб.м.
Извозване на производствени отпадъци

Извозването се осъществява по два начина в зависимост от характера и структурата на отпадъка :
С контейнери с обем от 0.24куб.м до 4.0 куб.м или директно със самосвал – 9.0 куб.м.

Други


Доставка на комунална, специализирана техника за битов отпадък

Доставката става по два начина - чрез закупуване по искане на клиента или предоставяне за ползване под наем, като условията се определят в сключен за целта договор.
Депониране

Услугата се извършва в повечето случай в комбинация със сметосъбирането и сметоизвозването.

Специализирано почистване на други обекти

Услугата се извършва по заявка на клиента.